Ne Aradınız?

7 Ekim 2015 Çarşamba

Organik Tarıma Nasıl Başlanır

Not: Yazılarımızı faydalı görüp beğenirseniz sayfamızın en alt kısmında ki paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Organik Tarım Ulusal Eylem Planı 2013-2016

Ulusal Organik Tarım Eylem Planı, organik ürün konusunda tüketici bilincini geliştirerek organik ürüne olan talebi arttırmak, kontrol ve denetime yönelik hizmetleri etkinleştirmek, kurumsal kapasiteyi güçlenedirmek ve organik tarımın diğer sektörler ile entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış ve kurumlar arası koordinasyon ile kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılması hedeflenmektedir. 

Organik Tarıma Nasıl Başlanır


Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.
Organik üretim yapacak çiftçinin organik tarım yapacağı arazisi; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsular ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekmektedir.  Organik tarım, üretiminin her aşamasının kontrol edildiği ve nihai ürünün sertifikalandırıldığı bir üretim şekli olduğundan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının denetiminde ve sözleşme dahilinde uygulanmaktadır.
Bu nedenle organik tarıma başlamak isteyen çiftçi yukarıda belirtilen çevre şartları uygun ise, aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlayarak Bakanlıkça organik tarım konusunda yetki verilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına başvurur.
 Organik tarıma başlama kuralları aşağıda belirtilmiştir.
a) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. Başvuruda aşağıdaki koşullar aranır:
1)  Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS kaydı, büyükbaş hayvancılık işletmeleri için Türkvet'den alınan onaylı işletme Tescil Belgesi, küçükbaş hayvancılık işletmeleri için KKKS'den alınan onaylı belge ve arıcılık işletmeleri için ise AKS'den alınan onaylı belge,
2) ÇKS kaydı olmayan veya yapılamayan müteşebbisler için;
Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,
İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,
Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise araziye ait kroki,
Müracaat edilen arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair bilgi ve belgeler,
3) Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.
b) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, başvurduğu yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini tüzel kişilik altında yapabilir. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa her bir üretici ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu durumda müteşebbis, üretici grubu adına yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapar. Üretici grubu içinde yer alan çiftçiler, müteşebbis olarak değerlendirilir ve bir kod verilerek kayıt altına alınır. Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya tüzel kişiler ile de sözleşme yapar. Fason üretim yapan işletmeler de organik tarım kontrol sistemine dâhildir.
c) Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış olan orman ve doğal alanlardan ürün toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanların mülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan yazılı izin alır.
ç) Su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis Bakanlıktan yetiştiricilik için izin alır. Bakanlıktan yetiştiricilik izni alan müteşebbisler organik su ürünleri üretimi yapabilir. Organik su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis, kamuya ait alanda üretim yapacaksa, ilgili kurumdan alınacak yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar.
d) Yetkilendirilmiş kuruluş, her bir üretim aşaması için, ayrı ayrı sözleşme yapabileceği gibi, her faaliyeti ayrı ayrı belirtmek kaydıyla tek bir sözleşme de yapabilir. Yetkilendirilmiş kuruluş, müteşebbise ister bağımsız, ister üretici grubu dâhilinde olsun,  Bakanlıkça hazırlanacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilecek kodlama sistemine göre, bir kod numarası verir.​

​Neden Organik Ürün Tüketmeliyiz

İyi bir gelecek için sağlıklı ve iyi beslenmek gereklidir. Organik Tarım size sağlıklı, temiz, güvenilir, GDO' suz ve Hormonsuz ürünler sunar.
Organik Tarım,  hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 19 adet Kontrol ve sertifikasyon Kuruluşu tarafından kayıt altına alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir.  Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün kim, nerde, nasıl, üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün sağlıklı olduğu belgelenmektedir.

Döner Sermaye Hizmetleri 2015 Birim Fiyatları

MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
SIRA NO BİRİM  FAALİYETİN CİNSİ  VERİLEN HİZMETİN CİNSİ 2015 YILI BİRİM FİYATLARI TL
13 BÜGEM Yetkilendirme İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yetkilendirme Başvuru 600,00 ₺
14 BÜGEM Yetkilendirme Yetkilendirme İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Kapsam Genişletme Başvuru 600,00 ₺
122 BÜGEM İzin Verme İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yetkilendirilme Süre Uzatımı Başvuru 600,00 ₺
123 BÜGEM Yetkilendirme Organik Tarımda Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma İzni Belgesi
a) Organik Bitkisel Üretimde (Mantar, Maya, Doğadan Toplama Dahil) 1.750,00 ₺
b) Organik Hayvansal Üretimde (Arıcılık Dahil) 1.750,00 ₺
c) Organik Su Ürünleri Üretiminde 1.750,00 ₺
d) Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiricileri, Besin Maddeleri ve Bitki Koruma Ürünleri 1.750,00 ₺
e) Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması (Maya dahil) 1.750,00 ₺
124 BÜGEM Yetkilendirme İyi Tarım Uygulamalarında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Yetkilendirilme Belgesi 1.750,00 ₺
a) Bitkisel Üretim Kapsamı
1) Meyve Sebze Alt Kapsamı 600,00 ₺
2) Biçilebilir Ürünleri Alt Kapsamı 600,00 ₺
3) Çiçek ve Süs Bitkileri Alt Kapsamı 600,00 ₺
4) Fide ve Fidancılık Alt Kapsamı 600,00 ₺
5) Çay Alt Kapsamı 600,00 ₺
b) Hayvansal Üretim Kapsamı
1) Ruminant Tabanı-Sığır ve Koyun Alt Kapsamı 600,00 ₺
2) Tavukçuluk Alt Kapsamı 600,00 ₺
3) Hindicilik Alt Kapsamı 600,00 ₺
c) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamı (Balık Modülü, Çift Kabuklu Yumuşakçalar) 600,00 ₺
146 BÜGEM Yetkilendirme İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Kontrolör Yetkilendirme 300,00 ₺
147 BÜGEM Yetkilendirme İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Sertifiker Yetkilendirme 300,00 ₺
Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ)
Veteriner Tıbbi Ürünleri (VTÜ)
GENEL HÜKÜMLER
1- Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret
alınır.
2- Akvaryum balıkları, kafes kuşları gibi egzotik hayvanlarda kullanılan ürünler için yukarıdaki
ücretlerin %20'si alınır.
3- Firmalar tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.
4- Veteriner tıbbi ürünlere ilişkin Tip I ve Tip II değişiklikler ile genişletmelerin (Veteriner tıbbi
ürün komisyonunda görülecekler hariç) enstitülere görüş sorularak neticelendirilmesi halinde
bu ücret sadece görüş sorulan Enstitü/Enstitülerin döner sermaye işletmesine yatırılacaktır.
5- Akredite analiz ücretlerine %10 ilave yapılacaktır
6- Merkez Döner Sermaye İşletmesi faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar
uygulanır.

Merkez Döner Sermaye Banka Hesap Numarası
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Merkez Döner Sermaye Saymanlığı
Halkbank Ümitköy Şubesi
TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034​

Organik Tarım Nedir

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.
Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemidir.
Organik tarımda ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarına daha sık maruz kaldıkları için, Organik tarım, öncelikle çiftçi ve ailesinin genel olarak toplumun sağlığını korur ve iyileştirir. Organik tarım yaygınlaştıkça, tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları da azalacak ve ekonomi de dolaylı yoldan olumlu etkilenecektir.​

​Organik Ürünleri Nerede Bulabiliriz

Organik ürün satan mağaza ve marketlerde Etiket bilgileri ve logosu bulunan ambalajlanmış olarak, belirlenmiş yerde ve zamanda açılan özel düzenleme yapılmış denetleme yapılan Organik pazarlarda bulabiliriz.​

Sertifika ve Logoya Dikkat!


Organik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerin kullanıldığının garantisidir.
 “% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez. Organik ürünlerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez. Bu nedenle Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi ve logosuna dikkat etmeliyiz.

ORGANİK TARIM ETİKET BİLGİLERİ
Adı

Sertifika Statüsü

Hasat Yılı

Kime ait olduğu ve Organik Tarım Mevzuatına uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.

Organik Tarım Logosu (Yönetmelikte Belirtilen şekilde)

Yetkilendirilmiş Kuruluşun Adı,Kodu,Ürün Sertifika Numarası,Logosu

İçindekiler

Menşei

Üretim Yeri,Üretim ve Son Kullanma Tarihi 

İthal Üründe Mutlaka Türkçe Etiket Bilgileri 

ORGANİK=EKOLOJİK=BİYOLOJİK Eş Anlamlıdır

Organik ürünle ilgili şikâyetim var, ne yapacağım

 

Satın almış olduğunuz organik ürün ile ilgili şikayetlerinizi ürüne ait etiket bilgileri ve sertifika numarası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki en yakın İl veya İlçe Müdürlüğüne ve Alo 174 Gıda Hattına bildiriniz.​
Blog Kuralları
Sitemizi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayın. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. - Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla tarafımızdan herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcılar bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. - Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı tarafımıza aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması, ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. Bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. - Kullanıcılar, tarafımızın herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. - Sitede yazılan her türlü yazı yada yorumlardan yazan kişi sorumludur. Kullanıcılar yaptıkları yorumlardan ve paylaşımlardan kendileri sorumludur. Yapılan yorumlarda argo kelimer, kişisel yada kurumsal hakları ihlal eden yorumlar, karalama maksatlı yorumlar, aslı kanıtlanmamış beyenatlar yayınlamadan ötürü çıkabilecek yasal sorunlardan tamamen yorumu yazan kullanıcı sorumludur. - Sitemizde yorum yazan tüm ziyaretçilerin ip adresi kayıt altına alınmaktadır. Adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresleri yetkililerle paylaşılacaktır. - Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiğimiz Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatacağımızı beyan ederiz. - Site üzerinde ki bilgiler kaynak gösterilmeden paylaşılamaz. Alıntı yada Kaynak yapacak kişiler direkt olarak bilgiyi edindikleri sayfa bağlantısını vermek zorundadır. - Kullanıcı adınız ve şifreniz sadece şahsınıza aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. - Üyelik formunda verilen bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk üyeye aittir. - Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. Normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatacağımızı beyan ederiz. - Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder